STT Họ và tên/ẩn danh Mã sinh viên Email Điện thoại IP
1 Phước test chương trình ok 11111111 phuoccse@gmail.com 0989210234
2 Phong Pham Tan 11011191 phongptn93@gmail.com 01696546121
3 MrRobot 69696969 cuibap@iuh.edu.vn 099999999
4 MINH 16068422 MINH@TEST.VN 0358312255
5 STEVEN 16068402 steven@test.vn 0367546280
6 Hello 12345678 123@gmail.com 012345678
7 12345678 123@gmail.com 012345678
8 SuperDog 17011171 duongthetai10c6@gmail.com 0764719189 123.21.141.34
9 Trần Công Hiếu 17044141 hieucongtran99@gmail.com 0388223841 115.79.213.25
10 Đặng Quốc Hà 17019651 quochait1610@gmail.com 0948883156 115.79.213.25
11 >alert("Lưu Quang Đức"); 16019921 luugialai1997@gmail.com 0965756166 115.79.213.25
12 Nguyễn Thị Huyền Trang 17051181 huyentrang9917@gmail.com 0363568775 203.205.30.193
13 Duck 1710xxxx theamazingduck55@gmail.com 090979xxxx 171.233.64.219
14 Park Hang Seo 16076969 minhhuy1501@gmail.com 0772721519 116.100.134.194
15 V3 15047911 dadas@gmail.com 0967453297 115.79.213.25
16 Sagosa 17007XXX iuh@edu.vn 0868XXXXXX 115.79.213.25
17 Hồ phát 14076973 hophat2721996@gmail.com 0989511431 113.172.31.29
18 test test test@example.com test 115.79.213.25
19 Đỗ Hửu Huy 16023591 dohuuhuy.kjri@gmail.com 0583539982 1.55.196.206
20 Ao Minh Hiếu 16017971 minhhieu160498@gmail.com 326662727 14.172.7.21
21 test 11111111 test@gmail.com 0123456789 171.244.166.30
22 Nguyễn Thành Duy 16048271 nguyenduy170898@gmail.com 0936649364 58.187.168.58
23 Trần Nguyễn Hoàng Phúc 16057351 phuctran25@outlook.com.vn 0707799969 58.187.168.111
24 testaccount 1234 fakemail@mail.com 12341234 115.77.188.203
25 Hack Chứ Không Tham Gia 123456789 meo@gmail.com 4231312222121 171.254.121.58
26 David Coperfield 1234511 davidcor@gmail.com 02312313121 171.246.96.62
27 dafafdasdfasdf asdfasd asdfasdf@mail.com 23121237121 171.246.96.62
28 Trấn Thành 12121212121 tranthanhmail@gmail.com 1231213723 171.246.96.62
29 Trường Giang 922817391 trugiang@gmail.com 097271911 171.246.96.62
30 Hoài Linh 83712273827 hlinh@mail.com 3829348293 171.246.96.62
31 Xuân Bắc 34u7247287 BacDepTrai@gmail.com 284823923912 171.246.96.62
32 Tự Long 348234238 334823LongDpTrai@gmail.com 24823828328 171.246.96.62
33 Công Lý 9853438 CongLyXauTrai@gmail.com 348237239121 171.246.96.62
34 Xuân Hinh 43278273283 HinhHinh@gmail.com 23232 171.246.96.62
35 Việt Hương 2423423 HyongViet@gmail.com 23232 171.246.96.62
36 Chí Tài 2423232312 CHITAI@soft.com 128329381 171.246.96.62
37 Thu Trang awfas TrangCute@gmail.com 12323231 171.246.96.62
38 Mặc Văn Khoa 233232 KhoaMacPhan@mail.com 2323232323 171.246.96.62
39 Lâm Vĩ Dạ 34343434 helloworld@gmail.com 2132323 171.246.96.62
40 Sơn Tùng M-TP 34234232 MailTUng@gmai.com 3232323133 171.246.96.62
41 Tim Cooking Meal 3242323 TimCook@gmail.com 23342342 171.246.96.62
42 asdfasf asfdasfa s2@gmaik.com e3424323232 171.246.96.62
43 Mark Zuckerberg 34328478324 marktran@gmail.com 23232323 171.246.96.62
44 Jesus w348342 god@gmail.com 323232 171.246.96.62
45 Michael Jackson 23872327367 MichaelHello@gmail.com 242323872 171.246.96.62
46 Adolf Hitler 248283728 WW3@gmail.com 242323 171.246.96.62
47 Albert Einstein 343242423 Iamnotsinhvien@gmail.com 248734672 171.246.96.62
48 Sir Issac Newton 2348237 AnApple@gmail.com 242738 171.246.96.62
49 Abraham Lincoin 23427362 PresidentOfUSA@gmail.com 24323 171.246.96.62
50 Leonardo Da Vinci 343748783 ArtIsTheFuture@gmail.com 34384782 171.246.96.62
51 Marilyn Monroe 28327382 bitches@gmail.com 24237732 171.246.96.62
52 Donald Trump 3248293872 trumptrumpdrump@gmail.com 323233 171.246.96.62
53 Barack Obama 132437237626 presidentofusatoo@gmail.com 23237238 171.246.96.62
54 Bill Gates 23723738 gaygayisplay@gmail.com 232322 171.246.96.62
55 Queen Victoria 238923892 queenissoglarious@gmail.com 242342 171.246.96.62
56 Thomas Edition 23434829 inventor@gmail.com 2423929 171.246.96.62
57 Steve Paul Jobs 3434738472 appleiphone@iphonedadabu.com 2382378 171.246.96.62
58 Đăng kí là dễ thôi mà 23823872873 dangki30taikhoan@gmail.com 23287348273 171.246.96.62
59 Taylor Swift 1312384838 swiftios@gmail.com 38324894 171.249.7.40
60 Cristiano Ronaldo 2438723728 ronallovemessi@gmail.com 24323232 171.249.7.40
61 Justin Bieber 34243232322 biangon@gmail.com 24232323 171.249.7.40
62 David Beckham 24323233223 backhammm@gmail.com 113121211 171.249.7.40
63 Brad Pitt 2323232 pitpitpit@gmail.com 2323222 171.249.7.40
64 Elon Musk 2323232326 muskmustdust@gmail.com 23298328 171.249.7.40
65 asdasd sadsa aa asdsa33 sad@dsa.fdgd sdasdad 117.2.81.220
66 https://github.com/ lelinhtinh Zzbaivong@gmail.com 0123456789 117.2.81.220
67 noname 123131 hongajddjas@gmail.com 0947635253523 115.77.188.203
68 Không Tên 123123 1313@sdjsf sdfsdfd 113.172.226.18
69 Nguyễn Hữu Tình 121212122 huutinh@gmail.com 12121212121 115.77.188.203
70 xfgf 32343 hongajddjas@gmail.com 242343243 115.77.188.203
71 fgdfg dfgdfg dfgdfg@fgfg dfgdfg 115.77.188.203
72 ưefsdf sdfsdfd sdfsd2dfg@kdfg.com sdfjsdjsdf 115.77.188.203
73 nguyễn hoàng chung 19527341 hoangchung357152@gmail.com 0937935715 115.77.188.203
74 ahihi 2591483 filahaj@gmail.com 0852700245 18.188.96.88
75 Chung Mặt Lờ 23123123 gauk0lkhum@gmail.com 05451561651 27.68.11.139
76 Kaga có mặt 781919 filahaj@gmail.com 0852700245 18.188.96.88
77 Từ Ngọc Trai Có Mặt 123123132 gauk0lkhum@gmail.com 156415615 27.68.11.139
78 Trần Tấn Phước 19531531 trantanphuoc262@gmail.com 0379862310 171.247.172.79
79 Hung Con Chó 45615 hungyeuaido@gmail.comn 54154561 27.68.11.139
80 hbjkbhgj vghjgvhj vgjvgjvg@njkib.vn 4856486846846 115.77.188.203
81 dsfsfsdf 3423213 fsdfsfsd@gmail.com 15234242424 115.77.188.203
82 Đặng Tiến Cường 19429411 dangtiencuong0@gamail.com 0398282162 115.77.188.203
83 Mã Mã 17030451 lengoctamhaivan@gmail.com 0837565872 115.77.188.203
84 tuancute 19431791 ltuan370@gmail.com 0164 322 0597 115.77.188.203
85 Lê Trần Minh Thuận 17042701 abc@gmail.com 0359874135 171.244.166.30
86 Đặng Trung Hiếu 17049181 huntercq7@gmail.com 0968779266 171.244.166.30
87 Huỳnh Duy Kha 19431331 huynhduykha2001@gmail.com 0833352650 115.77.188.203
88 Hello ban Nhi Hello Nhi nhinhi@gmail.com 123123123 115.77.188.203
89 Lê Chí An 19528511 lechian1105@gmail.com 0931465884 113.161.88.137
90 Huỳnh Bảo 19503191 hnquocbao22@gmail.com 0386513156 27.64.54.193
91 Tăng Công Tổng 19429861 tangcongtong271201@gmail.com 0934007295 125.234.3.202
92 Hồ Kim Quý 19430571 abc@gmail.com 9846735628 115.79.196.184
93 sdfsdf 18237234 dshfhsd@gmail.com 83472347 115.77.188.203
94 ggfhjfhjfhg 56756776 bhjghjh@sdffsd.vghgh 453453543 125.234.3.202