Đăng ký ĐỒ ÁN Học kỳ 1 Năm học 2017-2018
Đang khóa đăng ký
Nhập thông tin sinh viên
1. Mã sinh viên
2. Ngày tháng năm sinh  
3. Mã bảo vệ
4. Đăng ký

© Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Lầu 1 nhà H tháp Công nghệ Thông tin