asp net code tay bài 1

Yêu cầu

Lập trình load danh sách sản phẩm từ cơ sở dữ liệu SQL-Server

Thực hiện

I. Tổng quan

Như chúng ta đã biết, web động là web có kết nối đến cơ sở dữ liệu. Giả sử chúng ta đang xây dựng một website chuyên kinh doanh online các mặt hàng là điện thoại thông minh, dữ liệu điện thoại được lưu trữ trong một table dưới dạng các hàng và nhiệm vụ của chúng ta là phải xuất dữ liệu điện thoại từ cơ sở dữ liệu lên trang web theo định dạng css đã được thiết kế sẵn.

II. Thực hiện

1. Chuẩn bị về mặt dữ liệu

- Tạo cơ sở dữ liệu đặt tên tùy ý (trong bài này cơ sở dữ liệu được đặt tên tmdt)
- Tạo table lưu trữ thông tin điện thoại gồm các trường: id (khóa chính, tự tăng), ten (tên điện thoại), gia (giá), mota (mô tả), idcty (id của công ty cung cấp điện thoại, trường này được dùng cho các trường hợp lọc điện thoại theo công ty cung cấp)

asp hình csdl


2. Xây dựng class kết nối đến cơ sở dữ liệu

asp hình class kết nối csdl

3. Gọi class kết nối cơ sở dữ liệu và xuất dữ liệu lên trang web

asp gọi class

4. Video mô tả chi tiết


5. Kết quả

asp kết quả

Chúc học tốt.