asp net code tay bài 2

Yêu cầu

Load dữ liệu công ty dưới dạng menu và lọc sản phẩm theo công ty cung cấp

Thực hiện

I. Tổng quan

Bài thực hành này giới thiệu một phương pháp load dữ liệu từ table công ty dưới dạng menu và cho phép người dụng lọc sản phẩm theo công ty cung cấp. Qua bài tập này các bạn sẽ được hướng dẫn một phương pháp truyền biến không qua form đó là sử dụng đường liên kết (link).

II. Thực hiện

1. Xuất dữ liệu dưới dạng menu

Phần này kế thừa class kết nối đến cơ sở dữ liệu được thực hiện ở bài 1 ta xây dựng hàm xuất dữ liệu load từ table công ty và xuất lên web dưới dạng một menu.

asp bài 2
2. Lọc sản phẩm theo công ty

asp bài 2

3. Video mô tả chi tiết


4. Kết quả

asp bài 2 kết quả

Chúc học tốt.