Tiến độ thực hiện đồ án học kỳ 3 (hè) năm 2015-2016

tiến độ thực hiện đồ án


Khuyến cáo: do làm đồ án trong học kỳ hè thường sẽ liên lạc với gv hướng dẫn bằng email, thời gian gặp trực tiếp sẽ khá ít, thời gian thực hiện cũng rất ngắn nên chỉ các em đã thực hiện đồ án ở học kỳ 2 nhưng chưa được nghiệm thu mới đăng ký đồ án hở học kỳ 3 (hè) này.