PHP bài 5

Yêu cầu:

Viết chương trình load danh sách sản phẩm, lọc sản phẩm theo công ty cung cấp

Thực hiện:

I. Tổng quan

Trong bài thực hành này tôi sẽ giới thiệu phương pháp lập trình kết nối đến cơ sở dữ liệu để load (tải) danh sách sản phẩm là những mẫu tin được lưu trữ trong table sản phẩm. Việc hiển thị danh sách sản phẩm phải tuân thủ theo thiết kế CSS đã thực hiện trong project html. Ngoài ra bài học còn hướng dẫn phương pháp lọc dữ liệu theo công ty cung cấp sản phẩm. Một lưu ý nhỏ ở đây là các phương pháp lọc dữ liệu thường nhận biến ($_REQUEST[...]) để lấy giá trị đầu vào nên khả năng dính lỗi SQL-Injection rất cao, các bạn nên theo dõi vấn đề này tại mục Bảo mật còn trong bài này tôi chỉ đề cập đến những nội dung cơ bản nhất, dễ hiểu nhất như cách tôi tiếp cận từ những ngày đầu mới tự học lập trình thôi.

II. Thực hiện

1. Tạo table lưu sản phẩm đặt tên sanpham

Để lưu trữ thông tin các sản phẩm bạn tạo table đặt tên sanpham gồm các trường: id chính là khóa chính, tự tăng. Việc lập trình của bạn sau này sẽ phải bám vào các giá trị id này; tensp lưu trữ thông tin tên sản phẩm. bạn nên index trường (cột) này để giúp cho việc tìm kiếm sau này được thực hiện nhanh hơn; gia lưu trữ thông tin giá cả của sản phẩm; mota lưu trữ thông tin chi tiết của sản phẩm ví dụ thông tin cấu hình, tình trạng máy "hư ổ cứng, mới 99%..."; idcty là trường sẽ lưu dữ liệu khóa chính (id) của table congty; Về mặt hình ảnh ta có nhiều phương pháp, bạn có thể tạo trường để lưu đường dẫn hình (cái này ưu việt hơn), lưu mã nhị phân,... trong bài này tôi sẽ dùng phương pháp lấy id của mẫu tin làm đường dẫn đến hình.
Ở đây tôi muốn các bạn hiểu đây chỉ là những thông tin cơ bản nhất để minh họa cho bài lập trình này, trên thực tế thông tin yêu cầu sẽ phong phú hơn như giảm giá, sản phẩm nổ bật... do đó bạn nên theo dõi thêm mục thiết kế cơ sở dữ liệu. Một ý thêm nữa việc lọc dữ liệu trên thực tế cũng khác nếu bạn nhìn vào đường link của chính bài viết này 'http://phuoccse.com/vie/YlhWaFZuQnhTVDA9/PHP-bai-5'. Bạn sẽ nhận ra nếu thường xuyên theo dõi mục Bảo mật. Thiệt tình một project yêu cầu khá nhiều kiến thức tổng hợp chứ không phải chỉ là lập trình PHP và tôi cũng giống như các bạn lúc mới học lập trình... chỉ học những cái cơ bản, viết từ từ sẽ quen còn không viết thử thì kiến thức sẽ về không sau vài năm.

2. Thiết kế định dạng xuất sản phẩm

Để có một định dạng "tạm tạm" cho việc xuất các mẫu tin sản phẩm ta cần thiết kế như sau:
thiết kế css

Kết quả của thiết kế trên:
thiết kế css

3. Xây dựng hàm xuất danh sách sản phẩm

Hàm loadrightproduct được xây dựng dựa trên hai yếu tố: 1 hàm kết nối đến cở sở dữ liệu, 2 thiết kế css định dạng xuất dữ liệu.
code php bài 5

4. Video hướng dẫn chi tiết
5. Kết quả

kết quả php bài 5

Chúc các bạn học tốt.