ASP MVC Bài 2

Yêu cầu:


Load dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL-Server trong ASP.NET MVC

Thực hiện:

I. Giới thiệu

Trong bài thực hành này tôi sẽ hướng dẫn cách lập trình lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL-Server đổ lên trang Web theo một định dạng xuất sản phẩm đã được xây dựng trong project html. Về phía dữ liệu chúng ta cần cài đặt phần mềm SQL-Server (trong ví dụ này là phiên bản 2008), về phía ASP MVC Project chúng ta sử dụng lại thiết kế của bài số 1

II. Thực hiện

1. Tạo cơ sở dữ liệu
  • Bước 1: đăng nhập cơ sở dữ liệu SQL-Server, tạo database đặt tên tmdt
  • Bước 2: tạo table sanpham gồm các trường: id là khóa chính; tensp: tên sản phẩm; gia: giá; mota: mô tả sản phẩm; idcty: id của công ty cung cấp sản phẩm
2. Lập trình trong Visual Studio

  • Bước 1: trong model tạo LinQ to SQL class
  • Bước 2: mở file HomeController lập trình đổ dữ liệu danh sách về view

asp mvc source code

  • Bước 3: tại view lấy dữ liệu và xuất ra theo định dạng của thiết kế CSS

asp mvc source code

3. Video mô tả chi tiết


4. Kết quả

kết quả

Chúc các bạn học tốt.