Thông báo tiến độ lớp chứng chỉ tin học A (A508D)

Kế hoạch học tập cho những ngày còn lại trùng lịch thi trung học phổ thông quốc gia:

Các ngày học:
- Thứ 4 (22/06/2016)
- Thứ 5 (23/06/2016)
- Thứ 6 (24/06/2016)
- Thứ 2 (27/06/2016)
- Thứ 3 (28/06/2016)
- Thứ 4 (06/07/2016)
Các ngày nghỉ:
- Các ngày thi trung học phổ thông quốc gia từ 29/06/2016 đến 05/07/2016
***Các em nhớ theo dõi lịch trên và đi học đúng giờ.